Integration Region Västmanland

Samordningsförbundet har finansierat flera satsningar som Region Västmanland gör inom integrationsarbetet i KAK under åren 2017-2021. Olika projektledare har byggt på varandras arbete.

Pilotprojekt Köping: Samverkan för individens bästa 2017-2019

Ökat samarbete mellan primärvård, Arbetsförmedling och kommun avseende sjukskrivningar under etableringsperioden och vidare in i eventuell försörjningsstöd. Det började med en dag där vi lärde oss mer om varandras uppdrag:

Dokumentation 10 och 19 oktober 2017- Samverkan för individens bästa – Nyanlända med ohälsa – Pilotprojekt Köping

I början av 2018 jobbade en utsedd arbetsgrupp vidare med de förslag som framkommit under 2017. De förslagen presenterades för cheferna och togs beslut om. Slutrapporten om vad vi uppnådde med insatsen och hur vi går vidare kan du läsa här: Slutrapport Köping

Samma halvdag kring varandras uppdrag som var i Köping 2017 genomfördes för Arboga och Kungsör under 2019.

Kompetensutveckling 2017

Region Västmanland arrangerade en heldagsutbildning i Köping om interkulturella möten med särskilt fokus på Syrien och Afghanistan. Syftet med dagen är att ge större kunskap i frågor som rör migration, integration och kulturmöten såväl som vägledning i hur denna kunskap kan tillämpas praktiskt.

Hälsoinsatser för nyanlända 2020-2021

Region Västmanland har tagit fram en struktur för att tillmötesgå behovet av hälsoinformation hos nyanlända (och de som varit längre i Sverige). Projektet startade i KAK och sprids nu i länet. Det innebar hälsoinsatser direkt riktade till nyanlända under 2020 och framtagande av ett material om basal egenvård som kan användas även till andra grupper. Föreläsningarna ska filmas under 2021 och 2022.

Kontakt

Kristina Bucht, projektledare
kristina.bucht(at)regionvastmanland.se