Samverkan med Gröna näringar

Förbundet utredde år 2018 möjligheterna för parterna att använda privata lantbruk i närområdet för grön rehabilitering.

Frågeställningar

  • Vilka behov ser förbundets parter av gröna insatser för sina målgrupper (vuxna i åldrarna 18-64 i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering)?
  • Vilka möjligheter har de gröna näringarna att utföra insatserna? Hur får man ekonomi i det hos företagen? Hur ser det ut med ekonomiskt stöd från myndigheterna?
  • Vilket stöd i form av kompetens, handledning och back up behövs från myndigheterna? Är teamsamverkan kring individen en möjlighet för att uppnå effektiv samverkan och hållbara resultat för individen?
  • Vilka effekter kommer insatsen att ha för individen? Säsongsjobb? Hälsa?
  • Hur kompletterar företagare och myndigheter varandra kring individen?
  • Vilka regelverk gäller? Får offentliga medel riktas mot just gröna företag? Är socialt företagande en lösning? Vad måste man tänka på, krävs t ex upphandlingar? Goda exempel?
  • Vad krävs av resp huvudman för att göra detta möjligt? Vilka beslut måste tas för att gå vidare?
  • Hur ska en insats se ut (remittering, uppföljning, metod, aktiviteter, styrning/ledning, ekonomi på lång och kort sikt, kompetens, formalia..)?

Resultat

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt