Socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, ger arbets-träning/rehabilitering till människor som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden.

Syftet var att skapa förutsättningar för organisationer eller personer att starta arbetsintegrerande sociala företag som kan erbjuda arbetsträning/rehabilitering för personer som står långt från arbetsmarknaden. Medarbetarna i sociala företag är människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller av andra skäl, inte haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Målet var en dialog och samverkan mellan sociala företag och de myndigheter som har behov av deras platser. Intresserade personer/organisationer ska er-bjudas tillräckliga kunskaper i socialt företagande för att våga starta. Näringslivet var också en viktig intressent i projektet.

Projektet syftade även till att öka kunskapen hos myndigheterna om regelverken kring socialt företagande, inför upphandling eller överenskommelser.

Resultat

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt