Om samordningsförbund

Personer med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade svårigheter har ofta flera olika samhällskontakter. Då finns risk för att personer ”ramlar mellan stolarna”. För att de inte ska hamna i myndigheternas mellanrum behövs ofta insatser från flera olika aktörer samtidigt.

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och effektivisera samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att personer med behov av samordnade insatser ska få bättre hälsa och komma närmare egen försörjning.

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. Medlemmarna bidrar till en gemensam pott pengar för samverkan. Medlemmarna har sedan möjlighet att söka samverkansmedel från samordningsförbundet. Förutsättningen för att beviljas medel är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser.

Insatserna som samordningsförbundet stödjer kan vara både på individnivå och på strukturell nivå. På individnivå kan samordningsförbundet finansiera individinsatser som bedrivs gemensamt av förbundets parter.

På strukturell nivå kan samordningsförbundet arrangera och finansiera olika gemensamma mötesplatser, konferenser och utbildningar. Genom att chefer och medarbetare från olika verksamheter och myndigheter möts kan kunskap och förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt förbättras.

Film om samordningsförbund

FINSAM – Tillsammans gör vi skillnad – YouTube

Styrelsen i Västra Mälardalen

Förbundet leds av en styrelse som hos oss består av sex ledamöter och sex ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi.

Ordinarie ledamöter

  • Linda Söder-Jonsson (S) Kungsörs kommun, ordförande
  • Shpetim Pirraku (S), Köpings kommun, vice ordförande och personuppgiftsombud
  • Rahaf Ramdo (KD), Arboga kommun
  • Mats Öhgren (M), Region Västmanland
  • Åsa Brodd, Försäkringskassan
  • Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen