SIP-workshop 2023

Beatrice Lyckholm, SIP-utvecklare för projektet SIP-utvecklare Västra Mälardalen, bjöd in till denna SIP-workshop som ägde rum på Kungsörtorps Hotell & Konferens den 14 november 2023.

Syftet med workshopen var att få en fördjupning i SIP-processen.

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en SIP, samordnad individuell plan, när de bedömer att insatser behöver samordnas.

Inbjudna till denna förmiddag var medarbetare från kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatriska mottagningen Köping, Habiliteringscentrum Köping, personligt ombud Västra Mälardalen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ambassadörer från organisationen Hjärnkoll.

Beatrice berättade att hon som SIP-utvecklare ska vägleda, operativt stödja och coacha medarbetare inom projektet ”SIP-utvecklare i Västra Mälardalen”.

Under förmiddagen fick vi ta del av hur ett SIP-förmöte och ett SIP-möte kan genomföras. Därefter fick deltagarna själva utvärdera och samtala om SIP-förmötet och SIP-mötet för att senare själva få genomföra ett uppföljande SIP-möte via rollspel.

Inledning

Beatrice Lyckholm hälsade alla välkomna och gick igenom dagens program som till största delen bestod av följande tre block:

 • Block 1: Så kan ett SIP-förmöte genomföras
 • Block 2: Så kan ett SIP-möte genomföras
 • Block 3: Genomför ett uppföljande SIP-möte
Beatrice presenterar Kevin och Gunilla från Hjärnkoll finör gruppen.
Kevin och Gunilla till vänster i bilden ovan.

Beatrice presenterade Hjärnkollambassadörerna Kevin och Gunilla Almroth som hade bjudits in för att berätta om sina erfarenheter samt delta i två rollspel ”Så kan ett SIP-förmöte genomföras” och ”Så kan ett SIP-möte genomföras”.

Kevin och Gunilla från Hjärnkoll, närbild.
Kevin och Gunilla från Hjärnkoll.

Kevin fick en Aspergerdiagnos när han var sju år och hans mamma Gunilla har därmed erfarenhet av att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos.

Reflektion: Vad är samverkan för mig i de bästa av världar? På vilket sätt kan jag bidra till den bästa världar samverkan?
Reflektion – Vad är samverkan för mig i de bästa av världar?
På vilket sätt kan jag bidra till den bästa världar samverkan?

Först lite tid för egen reflektion innan de tre blocken.

Introduktion till SIP

Deltagarna får titta på en film om SIP.
Film ”Alex får en SIP”

Som en introduktion till SIP fick deltagarna se filmen:
”Alex får en SIP” (4:16) – Uppdrag Psykisk Hälsa – Vimeo

Förmöte professionella aktörer

Beatrice visar en PPT och berättar om hur ett förmöte kan genomföras.
Förmöte professionella aktörer.

Ibland kan förhandskontakter och/eller förmöten mellan professionella ske. Inga beslut tas på förmöten då den enskilde inte deltar. Den enskilde ska informeras och samtycka till förmötet. På förmöten finns möjlighet att ställa frågor om verksamheters olika uppdrag och vilka insatser som kan erbjudas. Ofta diskuteras ansvarsföredelning och ekonomi för att minska risken för eventuella konflikter under SIP-mötet, då den enskilde och eventuella närstående är med.

Block 1: Så kan ett SIP-förmöte genomföras

Beatrice förklarar hur ett SIP-förmöte kan genomföras – samtycke, syfte, mål. Vilka som ska bjudas in? Vilka frågor? Hur delta? När? Var?

Gunilla, Kevin och Beatrice genomför ett SIP-förmöte via ett rollspel.
Gunilla, Kevin och Beatrice genomför ett SIP-förmöte via ett rollspel.

Deltagarna fick ta del av ett SIP-förmöte via rollspel mellan Kevin, Gunilla och ordförande Beatrice (tid cirka 15-20 minuter).

Beatrice hälsar Kevin och Gunilla välkomna.

Kevin och hans mamma Gunilla tog oss tillbaka till när Kevin som 13-åring började i årskurs 7. De berättade om bemötanden han fått i samhället – erfarenheter av bland annat olika skolor, skolskjuts, korttidsboende och daglig verksamhet. De hade cirka 25 olika kontakter under Kevins skoltid och Gunilla berättar att en SIP hade varit till stor hjälp under Kevins uppväxt.

Under ett SIP-förmöte samtalar man om samtycke, mål och syfte. Vilka som ska bjudas in (Kevins behov – mentor, resurs, någon från LSS, habiliteringen). Vilka frågor har vi till skolan, habiliteringen, osv. ? Förväntningar? Hur delta? När? Var?

Kevin berättade om sådant som han upplever som svårt – exempelvis att ha ögonkontakt, att prata och röriga miljöer. Det närmaste målet för Kevin är att må bra i skolan och att skolskjutsen ska fungera bättre. På längre sikt har Kevin satt upp målet att gå ut gymnasiet, få ett jobb, flytta hemifrån och skaffa en egen katt.

Beatrice frågar Kevin hur han vill delta i mötet? Han svarar att han vill delta på plats men inte så tidigt på morgonen. Avslutningsvis gör Beatrice en tydlig sammanfattning av SIP-förmötet; samtycke, mål, syfte, vilka som ska bjudas in samt hur de ska ses.

En kallelse till SIP-mötet sammanställs.

Beatrice har antecknat viktiga punkter under SIP-förmötet.
Huvudpunkterna från SIP-förmötet: samtycke, mål, syfte, ”vilka ska bjudas in?”, frågor, förväntningar, mötet.

Workshop – SIP-förmöte

Inför denna SIP-workshop hade Beatrice omsorgsfullt delat in deltagarna i sju grupper med 4-5 personer per grupp.

Efter rollspelet ”Så kan ett SIP-förmöte genomföras” fick deltagarna gruppvis samtala om förmötet:

 • Vad tar ni med från mötet med Kevin och hans mamma?
 • Vad är viktigt vid förberedelser inför ett SIP-möte?
I sju grupper fick deltagarna öva på att genomföra ett SIP-möte.
Indelade i grupper fick deltagarna öva på att genomföra ett SIP-möte.

Deltagarna fick ta del av kallelsen till det första SIP-mötet som sammanställdes efter SIP-förmötet samt fördjupa sig i denna. De fick utbyta tankar kring vad som är viktigt när man kallar eller blir kallad till ett SIP-möte?

Huvudpunkterna i kallelsen som deltagarna fick ta del av:

 • Mötet äger rum
 • Mötet gäller
 • Samtycke som lämnas under SIP – Vad avser samtycket? Verksamheter, personer och/eller områden samtycket gäller. Hur länge gäller samtycket?
 • Mötets syfte och mål – Ange det syfte och mål som förberetts med den enskilde/barnet.
 • Mötets frågeställningar – Ange de frågeställningar som förberetts med den enskilde/barnet.
 • Samordningsansvarig inklusive kontaktuppgift
 • Inbjudna till mötet (namn och titel)
 • Varmt välkomna – undertecknat samordningsansvarig inklusive klienten.

Block 2: Så kan ett SIP-möte genomföras

Beatrice introducerar rollspelet Så kan ett SIP-möte genomföras.
Beatrice introducerar rollspelet ”Så kan ett SIP-möte genomföras”.

Deltagarna fick ta del av ett SIP-möte via rollspel mellan Kevin, Gunilla, SIP-ordförande/kurator, lärare/mentor och biståndshandläggare.

Rollspel SIP-möte - Kevin, mamma Gunilla, ordförande, lärare och biståndshandläggare.
Rollspel SIP-möte: Kevin, mamma Gunilla, ordförande/kurator Beatrice, lärare Pia och biståndshandläggare Lena.

Inför mötet hade alla fått kallelsen som togs fram i samband med SIP-förmötet. Ett tydligt mål fanns för mötet. Man pratade om vad som fungerar, vad som inte fungerar, Kevins styrkor, behov, vad som fungerar bra och vad som går att göra för att det ska fungera bättre för honom i skolan.

Rollspel SIP-möte - Kevin, mamma Gunilla, ordförande, lärare och biståndshandläggare.
Rollspel SIP-möte

Flera konstruktiva förslag framkommer som Kevin och Gunilla är nöjda med. De får information om vad som är möjligt och vilka hjälpmedel som finns. De får också hjälp med ytterligare kontakter. Avslutningsvis frågar Beatrice var och en hur de har upplevt mötet, sammanfattar i ett dokument vad man kommit överens om samt bokar in nästa möte utifrån en tid som passar Kevin.

Efter rollspelet fick deltagarna samtala i cirka 15 minuter om SIP-mötet med följande frågor som underlag:

 • Vad tar ni med er från Kevins SIP-möte?
 • Vad är viktigt vid genomförande av ett SIP-möte?

Block 3: Rollspel – Genomför ett uppföljande SIP-möte

Nu var det dags för deltagarna att själva prova rollspel och genomföra ett uppföljande SIP-möte.

 • Bestäm era roller
 • Skumma igenom SIP-planen
 • Genomför uppföljande möte och använd er av mötescirklarna för mötesstrukturen.
Rollspel - uppföljande SIP-möte - bild av fem grupper
Rollspel – uppföljande SIP-möte.

Deltagarna fick skumma igenom Kevins SIP-plan som framtagits efter SIP-mötet (rollspelet), bestämma roller och därefter själva testa rollspel i ett uppföljande SIP-möte. Till hjälp för rollspelet fanns mötescirklar för mötesstruktur och respektive roll.

SIP:s mötescirklar för fem olika roller - framsidor.
SIP:s mötescirklar för fem olika roller – framsidor.
SIP:s mötescirklar för fem olika roller - baksidor.
SIP:s mötescirklar för fem olika roller – baksidor.

I alla grupper gick man ”all-in” och genomförde rollspelet.

Delar av punkterna i SIP-planen: Patientuppgifter, Närvarande, Förskola/skola, Samtycke som lämnas under SIP, Huvudansvarig, Syfte och mål, Frågeställningar, Den enskilde/barnets delaktighet, Den enskildes/barnets upplevda situation, Närståendes uppfattning och upplevelser av den enskildes/barnets situation, Stödperson/förvaltare, tidigare och pågående insatser, Långsiktiga mål, Kortsiktiga mål/delmål, Ansvarig för insatsen.

Utvärdering av kortsiktiga mål och utvärdering av långsiktigt mål sker vid nästa uppföljande SIP-möte.

Hur ser det ut för Kevin i dag?

Kevin och Gunilla, närbild
Kevin och Gunilla

I dag är Kevin 26 år, har arbete, bor i egen lägenhet och har en katt. Kevin berättade om sina specialintressen inom musik och film. Gunilla och Kevin vill med sin berättelse inge hopp och visa på hur bra det kan bli. De konstaterar att om Kevin fått en SIP-plan och deltagit i SIP-möten så hade allt blivit mycket lättare. Den möjligheten fick inte Kevin när han gick i årskurs 7 eller under hela sin skolgång.

Avrundning

Återkoppling till dagens första reflektionsövning.
Återkoppling till den inledande reflektionsövningen: Vilka tankar finns nu?
Vad är nästa steg för dig för att bidra till den ”bästa världar samverkan?”

Som avslutning fick deltagarna dela med sig av sina tankar:

 • ”Viktigt med förberedelserna inför SIP-en, så att man ställer konkreta frågor. Viktigt att alla som är med får komma till tals.”
 • ”Att vara lyhörd för om någon är i behov av en SIP och då föreslå en SIP”
 • ”Tips till SIP-ordförande att ta hjälp – exempelvis be någon i gruppen att ha koll på tidplanen och utse en sekreterare.
 • ”Möjlighet till lärande: Följ med en kollega och var sekreterare vid ett SIP-möte.”
 • ”Viktigt att SIP-mötet är klientens möte – andra saker får man lösa vid andra tillfällen.”
 • ”Viktigt att vara framtidsorienterad under SIP-mötet samt viktigt att följa upp framåt.”

Avtackning

Beatrice tackar Kevin och Gunilla för att de kom och delade med sig i dag.
Beatrice tackar Kevin och Gunilla för att de kom och delade med sig av sina erfarenheter.

Beatrice Lyckholm tackade alla medverkande och deltagare för sina goda insatser under dagen.

Dagen avslutades med att deltagarna fick fylla i en utvärdering innan de fick avnjuta en mycket uppskattad lunch på Kungsörstorps Hotell & Konferens.

Deltagarna får fylla i en utvärdering som avslutning på dagen.

Ett urval av korta citat hämtade från utvärderingen

I utvärderingen framkom det att alla som besvarade enkäten skulle rekommendera projektet att genomföra en liknande workshop för sina kollegor eller samverkanspartnerns.

Under frågan:
Är det något annat du vill förmedla kring SIP workshopen?

Framkom exempelvis följande kommentarer:

”Väldigt tydligt, strukturerat och bra. I varje moment fanns det ett syfte.”

”Bra och tydligt upplägg. Kul med varierande uppgifter/arbetssätt.”

”Bra strukturerat. Uppskattar att Kevin och hans mamma var med. Det var av stor betydelse och inspirerande.”

”Kanon med Hjärnkoll, Kevin och Gunilla.”

”Superbra och viktigt. Skulle vara kul om Kevin och Gunilla kunde träffa kollegor och föräldrar (framförallt).”

”Super bra! Rollspel var givande! Fått ny energi kring SIP!”

”Bra med blandade grupper. Bra samtal och utbyte med varandra.”

”Jättenöjd!”

”Väldigt bra som nyanställd att få vara med.”


Användbara länkar

Region Västmanland informerar:
”Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att kommunen och regionen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.”
SIP – Samordnad individuell plan – Region Västmanland
På denna webbsida finns all information om vad SIP innebär, informationsmaterial till enskilda och utbildningsmaterial till medarbetare. Här finns också värdefull information om SIP översatt till flera språk.

Här hittar man bl.a. följande dokument:

Mötescirkelkorten går att beställa till självkostnadspris eller ladda ner som pdf:er:
Mötescirkel – SIP-möte – Uppdrag Psykisk Hälsa

Läs om projektet
SIP-utvecklare i Västra Mälardalen

Kevin och Gunilla är Hjärnkollambassadörer. Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Läs mer via länken:
Hjärnkoll – Västmanland

En användbar film ”SIP på 3 minuter”:
SIP på 3 minuter – Uppdrag psykisk hälsa


Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB