SIP-workshop 14 september 2022

– en aktivitet av projektet SIP-utvecklare Västra Mälardalen.

Linda och Beatrice inleder dagen.
Linda Anderfjäll och Beatrice Lyckholm inleder och hälsar alla välkomna.

Beatrice Lyckholm, SIP-utvecklare och projektledningen för projektet SIP-utvecklare Västra Mälardalen, bjöd in till denna SIP-workshop som ägde rum på Kungsörtorps Hotell & Konferens. Från projektledningen närvarade Linda Anderfjäll, förbundssamordnare Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Sven-Erik Hjortgren, utvecklingsledare Socialförvaltningen Arboga kommun.

Syftet med workshopen var att få en fördjupning i SIP-processen.

Inbjudna till denna förmiddag var medarbetare från kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatriska mottagningen, habiliteringen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Kevin och Gunilla från Hjärnkoll.

Inför denna SIP-workshop hade Beatrice omsorgsfullt delat in deltagarna i sju grupper med 5-6 personer per grupp.

Inledning

Beatrice berättar om workshopens upplägg.
Beatrice berättar om workshopens upplägg.

Beatrice berättade att hon som SIP-utvecklare ska vägleda, operativt stödja och coacha medarbetare inom projektet ”SIP-utvecklare i Västra Mälardalen”.

Under förmiddagen fick vi ta del av hur ett SIP-förmöte och ett SIP-möte kan genomföras. Därefter fick deltagarna själva utvärdera och samtala om SIP-förmötet och SIP-mötet för att senare själva få genomföra ett uppföljande SIP-möte via rollspel.

Inbjudna Hjärnkollambassadörer

Mor och son berättar om sina erfarenheter.
Mor Gunilla med sonen Kevin berättade om sina erfarenheter.

Beatrice presenterade Hjärnkollambassadörerna Kevin och Gunilla Almroth som hade bjudits in för att berätta om sina erfarenheter. Kevin fick en Aspergerdiagnos när han var sju år och hans mamma Gunilla har därmed erfarenhet av att vara mamma till ett barn med NPF-diagnos.

Genomgång av SIP-förmöte

Beatrice förklarar hur ett SIP-förmöte genomförs.
Beatrice förklarar hur ett SIP-förmöte kan genomföras – samtycke, syfte, mål. Vilka som ska bjudas in? Vilka frågor? Hur delta? När? Var?

Som en introduktion till dagen fick deltagarna se filmen ”SIP på 3 minuter” (länk längre ned på sidan).

I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en SIP, samordnad individuell plan, när de bedömer att insatser behöver samordnas.

Så kan ett SIP-förmöte genomföras

Gunilla, Kevin och Beatrice genomför ett SIP-förmöte som rollspel.
Gunilla, Kevin och Beatrice genomför ett SIP-förmöte som rollspel.

Deltagarna fick ta del av ett SIP-förmöte via rollspel mellan Kevin, Gunilla och ordförande Beatrice.

Kevin och hans mamma Gunilla tog oss tillbaka till när Kevin som 13-åring började i årskurs 7. De berättade om bemötanden han fått i samhället – erfarenheter av bland annat olika skolor, skolskjuts, korttidsboende och daglig verksamhet.

Under ett SIP-förmöte samtalar man om samtycke, syfte och mål. Vilka som ska bjudas in (Kevins behov – mentor, resurs, någon från LSS, habiliteringen). Vilka frågor har vi till skolan, habiliteringen, osv. ? Hur delta? När? Var?

Kevin berättade om sådant som han upplever som svårt – exempelvis att ha ögonkontakt, att prata och röriga miljöer. Beatrice frågar Kevin hur han vill delta i mötet? Han svarar att han vill delta på plats men inte så tidigt på morgonen. Avslutningsvis gör Beatrice en tydlig sammanfattning av SIP-förmötet; syfte, mål, vilka som ska bjudas in samt hur de ska ses.

Workshop – SIP-förmöte

Efter rollspelet ”Så kan ett SIP-förmöte genomföras” fick deltagarna gruppvis samtala om:

 • Vad tar ni med från mötet med Kevin?
 • Vad tänker ni är viktigt vid förberedelser inför ett SIP-möte?
Uppgift 1 - så kan ett SIP-förmöte genomföras. Foton av sex stycken grupper.
Gruppvisa samtal kring hur ett SIP-förmöte kan genomföras.

Deltagarna fick ta del av kallelsen till det första SIP-mötet som sammanställdes efter SIP-förmötet samt fördjupa sig i denna. De fick utbyta tankar kring vad som är viktigt när man kallar eller blir kallade till ett SIP-möte?

Instruktion inför samtalen:

 • Läs igenom SIP-kallelsen.
 • Vad tänker ni är viktigt när ni kallar eller blir kallade till ett SIP-möte?

Huvudpunkterna i kallelsen som deltagarna fick ta del av:

 • Från vem
 • Till vem
 • Mötestid
 • Plats
 • Deltagare
 • Kommentarer – inledning, mål, mötets syfte, syftet med att kalla till SIP är att…, mötets frågeställningar, frågor till alla som kommer att delta i mötet specificeras.
 • Varmt välkomna – undertecknat samordningsansvarig inklusive klienten.

Så kan ett SIP-möte genomföras

Deltagarna fick ta del av ett SIP-möte via rollspel mellan Kevin, Gunilla, SIP-ordförande, biståndshandläggare, mentor, socialsekreterare och kurator.

Rollspel SIP-möte
Rollspel SIP-möte från vänster: biståndshandläggare (Sven-Erik), mentor (Linda), Gunilla (mamma), Kevin, socialsekreterare och SIP-ordförande (Beatrice) samt kurator från habiliteringen (Ulrika).

Inför mötet hade alla fått kallelsen som togs fram i samband med SIP-förmötet. Ett tydligt mål fanns för mötet. Man pratade om vad som fungerar, vad som inte fungerar, Kevins styrkor, behov, vad som fungerar bra och vad som går att göra för att det ska fungera bättre för honom i skolan. Flera konstruktiva förslag framkommer som Kevin och Gunilla är nöjda med. De får information om vad som är möjligt och vilka hjälpmedel som finns. De får också hjälp med ytterligare kontakter. Avslutningsvis frågar Beatrice var och en hur de har upplevt mötet, sammanfattar i ett dokument vad man kommit överens om samt bokar in nästa möte utifrån en tid som passar Kevin.

Efter rollspelet fick deltagarna reflektera över mötet en kort stund.

Workshop – Prova och genomför ett uppföljande SIP-möte

Beatrice instruerar deltagarna om nästa gruppövning.
Beatrice instruerar deltagarna inför nästa gruppövning.

Nu var det dags för deltagarna att själva prova rollspel och genomföra ett uppföljande SIP-möte.

Beatrice tipsade deltagarna att läsa sidan 13 i länets samverkansrutin för SIP – rubrik Uppföljning (dokumentet Samordnad individuell plan – Länsgemensam samverkansrutin finns länkat till nedan).

Deltagarna fick skumma igenom Kevins SIP-plan som framtagits efter SIP-mötet (rollspelet), bestämma roller och därefter själva testa rollspel i ett uppföljande SIP-möte. Till hjälp för rollspelet fanns mötescirklar för mötesstruktur och respektive roll.

Fem SIP-mötescirklar för fem olika roller - framsidor.
SIP:s mötescirklar för fem olika roller – framsidor.
Fem SIP-mötescirklar för fem olika roller - baksidor.
SIP:s mötescirklar för fem olika roller – baksidor.
Gruppövning 2 - rollspel SIP-möte.
Gruppövning 2 – rollspel uppföljande SIP-möte.

I vissa grupper gick man ”all-in” och i några grupper valde man att samtala kring uppgiften.

Punkterna i SIP-planen: Närvarande, huvudansvarig, klientens upplevda situation, närståendes upplevda situation, tidiga och pågående insatser, långsiktigt mål, plats för flera kortsiktiga mål/delmål (insatser/åtgärder, ansvarig för insatsen).

Utvärdering av kortsiktiga mål och utvärdering av långsiktigt mål sker vid nästa uppföljande SIP-möte.

Hur ser det ut för Kevin idag?

Gunilla och Kevin.
Gunilla och Kevin.

Idag är Kevin 25 år, har arbete och bor i egen lägenhet. Kevin berättade om sina specialintressen inom musik och film. Gunilla berättade om hur familjen bekräftat dem och gjort dem som en del av familjens livsstil. De har kommit i väg på äventyr, som inte blivit av om det inte vore för Kevins diagnos och specialintressen. Gunilla och Kevin vill med sin berättelse inge hopp och visa på hur bra det kan bli. De konstaterar att om Kevin fått en SIP-plan och deltagit i SIP-möten så hade allt blivit mycket lättare. Den möjligheten fick inte Kevin när han gick i årskurs 7 eller under hela sin skolgång.

Avrundning

Som avslutning fick deltagarna svara på:
Vad tycker ni var det viktigaste som framkom i grupperna?

 • Vikten av att komma förberedd.
 • Som aktör inte vara rädd för en SIP.
 • Vikten av en bra och tydlig kallelse.
 • Värdet av att få tips av varandra.
 • Förmötet viktigt – grunden till att alla kommer förberedda.
 • Viktigt att förmötet är klientens möte – ofta finns det någon bakomliggande besvikelse. Hur kan jag som ordförande underlätta det?
 • Vi har inte tid att inte ha tid för en SIP.
Linda sammanfattar och avtackar presentatörerna.
Linda avrundar dagen med frågeställningen – Vad tycker ni var det viktigaste som framkom i grupperna?

Avtackning och vad händer härnäst

Linda Anderfjäll tackade alla medverkande för sina goda insatser – Kevin, Gunilla, Sven-Erik, Ulrika och Beatrice.

Beatrice berättade om den kommande aktiviteten ”SIP-processen i Cosmic Link” som äger rum tisdagen den 18 oktober 2022, klockan 9.00-11.00. Anmäl till Beatrice via mejl senast den 1 oktober, beatrice.lyckholm(at)arboga.se

Linda avtackar presentatörerna.
Linda avtackar de medverkande med västmanländsk honung och härliga teer.
Beatrice och Linda
Beatrice och Linda vid Kungsörstorp, Kungsör

Beatrice och Linda tackar alla som kom och medverkade till att dagen blev så värdefull.

Linda Anderfjäll, Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Beatrice Lyckholm
Projektledare, SIP-utvecklare Västra Mälardalen

Dagen avslutades med en mycket uppskattad lunch för alla deltagare och medverkande på Kungsörstorps Hotell & Konferens.


Röster från deltagarna

”Bra och roligt initiativ! Kul att personal från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen deltog så att man fick insyn i hur de arbetar och deras erfarenheter av SIP. Jag har blivit tillsagd att det inte är någon idé att bjuda in Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till SIP men har nu fått höra att de upplever att de aldrig får inbjudningar till SIP-möten, och att de tycker det är synd. Tack!”

”Förmöte blir viktig för att samla klientens behov av samordning, minska risken för att bli ”inkastad” i möten. Minska risken för att det blir myndigheternas möte.”

”Smidigt SIP-möte = Drömmen – alla är lugna”. Bra att använda mötescirklarna.

Ett urval av korta citat hämtade från utvärderingen:

 • Proffsigt och bra upplägg.” 
 • ”Väldigt lärorikt!”
 • ”Jättebra med denna workshop. Möta andra aktörer och få diskutera med varandra.”
 • Bra att samverka tillsammans fysiskt, värdefullt.”
 • ”När SIP fungerar och samspel utvecklas är det ibland det som får ärendet framåt och inte känns som nått som tar tid ifrån det arbete vi är satta att göra annars.”
 • ”Fantastiskt bra workshop. Så fint att Kevin och hans mamma ställde upp.”
 • ”Kul med rollspel!” 
 • Förmöte är så viktigt.” 
 • ”Tydliga syften och frågeställningar till alla inbjudna.” 
 • ”Vikten av att komma förberedda. Tydliga frågeställningar.” 
 • ”Det var en bra idé där allt står under kallelse. Tycker alla myndigheter bör följa det.”
 • ”Beatrice – Du är jätteduktig!” 
 • Superfantastisk dag. Hoppas på en ny dag snart.”

Ta gärna del av hela utvärderingen här:


Användbara länkar

Filmen ”SIP på 3 minuter” som Beatrice visade hittar du här:
SIP på 3 minuter – Uppdrag psykisk hälsa

Mötescirkelkorten går att beställa till självkostnadspris eller ladda ner som pdf:er:
Mötescirkel – SIP-möte – Uppdrag Psykisk Hälsa

Läs mer om projektet
SIP-utvecklare i Västra Mälardalen

Kevin och Gunilla är Hjärnkollambassadörer. Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Läs mer via länken:
Hjärnkoll – Västmanland

Region Västmanland informerar:
”Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att kommunen och regionen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.”
SIP – Samordnad individuell plan – Region Västmanland
På denna webbsida finns all information om vad SIP innebär, informationsmaterial till enskilda och utbildningsmaterial till medarbetare. Det finns även en film Röster om SIP.


Sammanställning och foto:
Christina Wallnér, No WaIT AB